POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE PRIN INTERMEDIUL LANDING PAGE - TABLETĂ

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre majore.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal prin intermediul Landing Page („Politica”) detaliază când și de ce, noi, Premium Auto S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bucuresti-Ploiesti 42-44, Corp B1, Parter, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/12451/2003, Cod Unic de Înregistrare 15744416 (denumită în continuare “PA”), în calitate de operator sau operator asociat cu Jaguar Land Rover Ltd. cu sediul în Abbey Road Whitley Coventry, CV3 4LF Marea Britanie și rețeaua de distribuitori, vă prelucrăm datele cu caracter personal prin intermediul Landing page www.jaguar.ro („LANDING PAGE”), cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Nu vom prelucra prin intermediul Landing Page date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mica de 16 ani. În situația în care primim date cu caracter personal aparținând unor persoane fizice cu vârsta mai mică de 16 ani, imediat ce vom avea cunoştinţă, acestea vor fi imediat șterse/distruse.

Totodată, vom șterge/distruge orice date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mică de 18 ani atunci când acest lucru ne este solicitat de un părinte sau un titular al autorității părintești.

Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentei Politici sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor detaliate în cele ce urmează, am stabilt un punct unic de contact, cu următoarele coordonate:

I. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL ACESTEI TABLETE

  1. Cu ocazia vizitării Landing Page vă puteți înregistra datele pentru a fi contactat de un consultant.
    În acest caz, prelucrăm datele dumenavoastră cu caracter persoanl (numele, prenumele, judeţul de domiciliu/reședință, adresă de email, telefon, date despre autovehiculul actual, date despre autovehiculul pe care intenționați să-l cumpărați) pentru a vă trimite comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre.
    Temeiul legal al acestei prelucrări este consimțămîntul dumneavoastră experimat cu ocazia completării și trimiterii formularului, după confirmarea vârstei (peste 16 ani).
    Vă puteți retrage consimțământul astfel acordat, în orice moment, prin e-mail trimis la adresa: dataprotection@tiriacauto.ro.

  2. În plus și în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime ale noastre, respectiv exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților publice.

II. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

PA poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter personal către terți, respectiv către:
• societățile din cadrul Grupului Ţiriac, către Jaguar Land Rover Ltd. rețeaua de distribuitori;
• instanțe judecătorești sau arbitrale și/sau alte autorități publice;
• terțe părți indicate expres de dumneavoastră în cadrul discuţiilor cu consultanţii noştri sau prin solicitări directe;
• parteneri contractuali actuali sau potențiali;
• furnizorii noștri de servicii (de exemplu, avocați/consultanți, furnizorii de servicii de contabilitate, servicii bancare, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT și de mentenanță a sistemelor IT).

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

III. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
- dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
- dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumnevoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
- prin poștă, la adresa din Bucureşti, Bucuresti-Ploiesti 42-44, Corp B1, Parter, Sector 1;
- prin email, la adresa: dataprotection@tiriacauto.ro.

IV. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date și cu respectarea obligațiilor legale impuse sarcina noastră, precum și a termenelor de prescripție.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la retragerea consimțământului, în cazul în care acesta este temeiul legal al prelucrării, cu excepția situației în care există motive legitime sau obligații care justifică prelucrarea în continuare de către noi (respectiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță (în acest din urmă caz durata prelucrării datelor cu caracter personal incluzând perioada legală de prescripție).

V. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

PA va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Prezenta Politică în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

Prezenta Politică poate fi actualizată periodic.